loader image

Од граѓаните, за граѓаните!

Како да поднесам Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер?

Барање за слободен пристап до информации од јавeн карактер до политичка партија може да поднесе секое домашно или странско физичко или правно лице. Листа на информации од јавен карактер е достапна тука.

Барањето може да го поднесете:

Македонија повикува!