loader image

Од граѓаните, за граѓаните!

Централен одбор на Движење ЗНАМ – За наша Македонија

На првиот Конгрес на партијата Движење ЗНАМ – За наша Македонија кој се одржа на 22.02.2024 година избран е составот на Централниот одбор на партијата.

За Централниот одбор

Централниот одбор е највисок политички орган на партијата.
Централниот одбор функционира помеѓу два Конгреса и е со мандат во траење од четири (4) години.

Членови на Централниот одбор се:

 • претседавачот на Централниот одбор;
 • претседателот и потпретседателот/ите на партијата;
 • генералниот секретар и организациони секретари;
 • членови на Извршниот одбор;
 • претседател на Градската организација на Град Скопје;
 • претседателите на општинските организации;
 • членовите на извршни одбори на Клубот на жени и Клубот на млади;
 • претставници на другите тела на партијата и
 • пратеници, градоначалници, министри, зам.министри.

Централниот одбор:

 • донесува Деловник за работа;
 • утврдува Предлог-програма и Предлог-статут ;
 • врши измени и дополнувања на Програмата и Статутот меѓу два Конгреса;
 • избира и разрешува преседавач на Централниот одбор;
 • избира и разрешува потпретседатели, генерален секретар и организационен/и секретар/и;
 • врши верификација на членовите на Централниот одбор;
 • на предлог на претседателот на партијата, формира организационен одбор и други тела за подготовка на Конгрес;
 • води грижа за реализација на задачите на Конгресот;
 • дава идеи и иницијативи за работа на Конгресот;
 • по предлог на претседателот на партијата избира и разрешува членови на Извршниот одбор;
 • го разгледува и го усвојува извештајот за работа на претседателот на партијата;
 • го разгледува и усвојува извештајот за работа на Извршниот одбор;
 • го разгледува и го усвојува извештајот за финансиското работење на партијата;
 • дава политички насоки за делување на Градската организација на Град Скопје и општинските организации;
 • избира кандидати за пратеници и градоначалници;
 • формира други комисии и тела на партијата;
 • избира раководител на Центарот за комуникации и издавачка
  дејност;
 • избира раководител на Центарот за истражување и аналитика;
 • одлучува за соработка и заеднички настап со други политички партии;
 • донесува правилници за организациона поставеност и деловници за работа на органите и телата на партијата согласно со овој Статут;
 • донесува одлуки и други акти од своја надлежност;
 • донесува акт за висината и начинот на плаќањето на членарина;
 • избира шеф на Изборен штаб;
 • ја утврдува одговорноста на носителите на функции кои ги избира;
 • ги разгледува оспорените одлуки и други правни акти од страна на претседателот на партијата,

Македонија повикува!