loader image

Од граѓаните, за граѓаните!

Генерален секретар на Движење ЗНАМ – За наша Македонија

На Седницата на ЦО одржана веднаш по завршување на првиот Конгрес на партијата за генерален секретар на партијата избран е Горан Минчев, дипломиран економист од Скопје, поранешен генерален секретар на СДСМ и пратеник во Собранието на РМ, директор на Службата за општи и заеднички работи во Владата.

За Генералниот секретар

Генералниот секретар на партијата се избира од страна на Централниот одбор, на предлог на претседателот на партијата. Генералниот секретар е член на Извршниот одбор на партијата. Мандатот на генералниот секретар трае четири (4) години, со можност за резибор. Генералниот секретар за својата работа одговара пред претседателот на партијата и пред Централниот одбор.

Генералниот секретар:

 • учествува во работата на Конгресот, на Централниот одбор и на Извршниот одбор;
 •  е одговорен за водење и за одржување на регистарот на членови на партијата;
 • ја води и ја организира архивската евиденција и документација на партијата;
 • ги подготвува седниците на Централниот одбор и на Извршниот одбор;
 • ја следи и ја контролира работата на општинските организации и на Градската организација на Град Скопје;
 • го следи извршувањето на оперативно-политичките ставови, одлуки и заклучоци на партијата;
 • административно ја организира подготовката на Конгресот;
 • се грижи за персоналната политика на партијата;
 • се грижи за финансиското работење на партијата;
 • ја организира функционалната поставеност на седиштето на партијата;
 • предлага акт за систематизација и организација на седиштето на партијата до Извршниот одбор;
 • предлага именување и разрешување на раководни лица врз основа на актот за систематизација и организација на седиштето на партијата;
 • предлага акти од делокругот на работа на седиштето на партијата до Извршниот одбор;
 • предлага организациони секретари и регионални координатори до Извршниот одбор;
 • потпишува акти од делокругот на неговата работа;
 • формира работни групи во врска со работењето на седиштето на партијата и
 • врши и други работи што како задачи ги добива од претседателот на партијата, од Централниот одбор и од Извршниот одбор.

Македонија повикува!

Максим Димитриевски за Претседател на Македонија!

За 4 дена собрани над 10.000 потписи!

Продолжуваме до конечна победа!

Дознај повеќе