loader image

Од граѓаните, за граѓаните!

Информации од јавен карактер

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Македонија бр. 101/2019), чл. 1 и чл. 9 од Упатството за начинот на спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Бр. 01-158/1 од 04.03.2020 год.), Движење ЗНАМ – За наша Македонија, објавува:

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Македонија повикува!