loader image

Од граѓаните, за граѓаните!

Надзорен одбор на Движење ЗНАМ – За наша Македонија

На првиот Конгрес на партијата Движење ЗНАМ – За наша Македонија кој се одржа на 22.02.2024 година избран е составот на Надзорниот одбор на партијата со вкупно 5 членови.

Членови на Надзорен одбор

Надзорниот одбор на партијата Движење ЗНАМ-За наша Македонија е во состав:

1. м-р Урош Милошевски, роден 1988 година, Правен факултет-Правник, Карпош – Скопје;
2. Леона Кичеец, родена 1998 година, Дипломиран правник, советничка во Совет на град Охрид;
3. Ненад Стојановски, роден 1981 година, Дипломиран економист-насока Финансиски менаџмент, Раководител на сектор за даноци и такси во Општина Куманово, Куманово;
4. Бранислав Серафимовски, роден 1989 година, Дипломиран економист, вработен во Унија Смарт Акаунтинг, Гостивар;
5. Миле Климовски, роден 1960 година, дипломиран криминалсит, главен полициски инспектор во МВР во пензија, од Скопје;

Надзорниот одбор на партијата се бира на Конгрес, со мандат на членовите на Надзорниот одбор од 4 години. Надзорниот одбор го сочинуваат претседател и четири члена; Надзорниот одбор донесува Деловник за работа.

Надзорниот одбор:

  • ја контролира финансиската и деловната активност на партијата;
  • изготвува годишен извештај кој го доставува до генералниот секретар на партијата;
  • поднесува извештај за својата работа до Конгресот на партијата;
  • носи Кодекс за однесување на членовите на партијата и
  • одлучува по жалби поднесени од членови на партијата против одлуки за нивна утврдена одговорност, исклучување или утврдено постапување спротивно на Статутот и Програмата на партијата.
  • На Надзорниот одбор му се достапни сите релевантни податоци и документи од значење за работењето.

Македонија повикува!