loader image

Од граѓаните, за граѓаните!

Програмските цели на партијата се:

 • Изградба на независна, самостојна, демократска и граѓанска држава;
 • Уживање и почитување на човековите права и слободи, без оглед навера, раса, етничка припадност, род, сексуална ориентација, политичко убедување и социјален статус;
 • Заштита на достоинството и историското и културно наследство на македонскиот народ;
 • Почитување на правата на етничките заедници;
 • Владеење на правото како темелен принцип на политичкиот систем;
 • Менување на постоечката состојба во државата и посветена борба против непотизмот, корупцијата и организираниот криминал;
 • Темелни реформи за независен, непристрасен и ефикасен правосуден систем;
 • Напредуање и јакнење на демократскиот капацитет на институциите;
 • Рационализација и јакнење на демократскиот капацитет и
  ефикасноста на институциите;
 • Заштита и гарантирање на личната сопственост;
 • Развој на слободен пазар и поттикнување на претприемаштвото;
 • Заложби за слободата на говор и слободни, независни медиуми;
 • Социјално праведна и одговорна држава;
 • Афирмација на родовата еднаквост;
 • Развој на културата, образованието, науката и спортот;
 • Посебна заштита на децата и семејни вредности;
 • Децентрализација на државата и јакнење на локалната самоуправа;
 • Заштита и зачувување на животната средина;
 • Зачленување на државата во Европската унија иградење на пријателство и негување на добрососедски односи.

Програмските цели на партијата сеопфатно и детално се разработуваат во Програмата на партијата.

Македонија повикува!